วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คำนำ

คำนำ

รายงานเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง 10  ประเทศอาเซียน ผู้จัดทำได้พยายามค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละประเทศในอาเซียน  ที่ตั้งอาณาเขต  พื้นที่  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  เมืองหลวง  ประชากร   การเมืองการปกครอง   ศาสนา  ภาษา  เศรษฐกิจ  และสกุลเงิน  ของแต่ละประเทศไว้อย่างละเอียด  ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  รหัสวิชา ง 30204 เป็นการฝึกทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลได้เป็นอย่างดี

หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัย ณ ที่นี้ด้วย


ผู้จัดทำ

 นายปฏิพัทธ์  แววใส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น